Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Đường D(4+5) và một phần đường N(2+3) thuộc dự án Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II-giai đoạn 1 tại huyện Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ

Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Dự án :  Đường D(4+5) và một phần đường N(2+3) thuộc dự án Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II-giai đoạn 1 tại huyện Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh.