Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án : Doanh trại công ty TNHH MTV Lũng Lô 3 tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3

Địa điểm :  Hà Nội

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công. Dự án : Doanh trại công ty TNHH MTV Lũng Lô 3 tại TP. Hà Nội