Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nhà máy Xi măng Quảng Phúc tại tỉnh Quảng Bình

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam (VCM)

Địa điểm: Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình. Dự án : Nhà máy Xi măng Quảng Phúc tại tỉnh Quảng Bình