Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xử lý cáp ngoại vi viễn thông vô chủ tại một số tuyến đường phục vụ chỉnh trang mạng cáp vi viễn thông năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Sở thông tin và truyền thông

Địa điểm: Hải Phòng

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công. Dự án : Xử lý cáp ngoại vi viễn thông vô chủ tại một số tuyến đường phục vụ chỉnh trang mạng cáp vi viễn thông năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng