Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xây dựng và lắp đặt thiết bị Lò luyện 2 tại phường Hải Phượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lionas Metals

Địa điểm: Phường Hải Phượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và LĐTB lò luyện 2 tại phường Hải Phượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa