Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh  tại  phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh

Địa điểm: phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL01, XL02, XL03. Dự án : Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh  tại  phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh