Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xây dựng chung cư cao tầng 15-17 tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thăng Long GTC

Địa điểm: Hải Phòng

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Dự án : Xây dựng chung cư cao tầng 15-17 tại TP. Hà Nội.