Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Tuyến đường nối đường tỉnh 415 về thôn Hương Canh tại tỉnh Vĩnh Phúc

Loại hình công trình: Công trình giao thông

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát-Thiết kế hồ sơ bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Ban QLDA DDTXDCB huyện Ba Vì

Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Khảo sát-Thiết kế hồ sơ bản vẽ thi công. Dự án : Tuyến đường nối đường tỉnh 415 về thôn Hương Canh tại tỉnh Vĩnh Phúc