Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án : Tư vấn thiết kế quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân khu tỷ lệ 1/2000 Thành phố Yên Bái và Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị TMS Văn Phú

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS

Địa điểm :  TP Yên Bái

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân khu tỷ lệ 1/2000 và Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án : Tư vấn thiết kế quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân khu tỷ lệ 1/2000 Thành phố Yên Bái và Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị TMS Văn Phú