Phân loại Dự án : Tư vấn giám sát

Tên dự án : Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Thần, xã Thanh Cao

Loại hình công trình : Công trình dân dụng

Gói thầu : Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thanh Oai, Hà Nội

Địa điểm : Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội.