Phân loại Dự án: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Tên dự án: Trung tâm vận chuyển khu vực Đông Bắc Bộ

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Địa điểm: Khu Công nghiệp Đình Vũ, TP. Hải Phòng

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Quy mô dự án: