Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ BHXH tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu các gói thầu: “Mạng điện thoại máy tính”; “Hệ thống truyền hình” và hồ sơ mời thầu: “Hệ thống điện lạnh”

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng BHXH Việt Nam

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu các gói thầu: “Mạng điện thoại máy tính”; “Hệ thống truyền hình” và hồ sơ mời thầu: “Hệ thống điện lạnh”. Dự án : Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ BHXH tại TP. Hà Nội.