Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Sửa chữa bảo dưỡng sảnh chính ngoài nhà tòa nhà Hiệu bộ – Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực NHCT Việt Nam tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình. Dự án : Sửa chữa bảo dưỡng sảnh chính ngoài nhà tòa nhà Hiệu bộ – Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực NHCT Việt Nam tại TP. Hà Nội