Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Điện 3

Địa điểm: Cần Thơ

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Khảo sát, lập TKBVTC – DT và HSMT Văn phòng ban (TV02-OM4), QLDA và Tư vấn tại Công trường. Dự án : Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV tại Cần Thơ