Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nhà kho 36,8M X 6M

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Địa điểm:

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Nhà kho 36,8M X 6M