Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 1 tại tỉnh Quảng Bình

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Đô thị Quảng Bình

Địa điểm: Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật. Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1 tại tỉnh Quảng Bình.