Phân loại Dự án : Tư vấn giám sát

Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND và UBND huyện An Lão, TP Hải Phòng

Loại hình công trình : Công trình dân dụng

Gói thầu : Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng huyện An Lão, TP Hải Phòng

Địa điểm : Huyện An Lão, TP Hải Phòng

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn gám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND và UBND huyện An Lão, TP Hải Phòng