Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Đồ Sơn Resort & Casino

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng

Địa điểm: Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án : Đồ Sơn Resort & Casino