Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Sóc Trăng tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tổng dự toán

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Sóc Trăng

Địa điểm: Tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tổng dự toán. Dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Sóc Trăng tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.