Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Đầu tư xây dựng cụm công trình trung tâm: Nhà Nội khoa; Nhà ngoại khoa + Chuyên khoa, Nhà kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng bệnh viên trung ương Quân đội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung Ương Quân đội

Địa điểm: TP Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án : Đầu tư xây dựng cụm công trình trung tâm: Nhà Nội khoa; Nhà ngoại khoa + Chuyên khoa, Nhà kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng bệnh viên trung ương Quân đội