Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Đầu tư xây dựng các Khu điều hành dịch vụ KCN số 05, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Yên Mỹ

Địa điểm: huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập báo cáo NCKT, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng “Nhà điều hành dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại ô đất

ĐHDV-01, ĐHDV-02, ĐHDV-03”. Dự án :  Đầu tư xây dựng các Khu điều hành dịch vụ KCN số 05, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.