Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Cải tạo phòng thử và lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ Phòng thử nghiệm khí thải động cơ công suất nhỏ tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Chủ đầu tư: Trung tâm Thí nghiệm khí thải phương tiện Giao thông cơ giới đường bộ (NETC)

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Dự án : Cải tạo phòng thử và lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ Phòng thử nghiệm khí thải động cơ công suất nhỏ tại TP. Hà Nội