Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Bù lún nền đường, cải tạo nâng cấp hệ thống PCCC ngoài nhà và bảo trì một số hạng mục công trình tại Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Nam – Công ty VC&KV Bưu điện

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình bưu điện Tổng công ty bưu điện Việt Nam

Địa điểm: Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Nam – Công ty VC&KV Bưu điện

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án: Bù lún nền đường, cải tạo nâng cấp hệ thống PCCC ngoài nhà và bảo trì một số hạng mục công trình tại Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Nam – Công ty VC&KV Bưu điện