THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

 I/ THẨM TRA THIẾT KẾ

Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế gia công chế tạo

Đánh giá về tính hợp lý của giải pháp thiết kế:

 • Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, tư vấn thẩm tra đưa ra các nhận xét, đánh giá về giải pháp thiết kế các hạng mục và toàn bộ công trình.
 • Đối chiếu với dự án đầu tư, xem xét sự phù hợp của giải pháp thiết kế với dự án đầu tư được duyệt.
 • Đối chiếu với các tiêu chuẩn chuyên môn, đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế với các quy định trong tiêu chuẩn.
 • – Đánh giá về chất lượng bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế:
 • Xem xét các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, các chi tiết cấu tạo. Đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật chuyên ngành.
 • Xem xét sự thống nhất của các chi tiết cấu tạo giữa các phần khác nhau của hồ sơ thiết kế.
 • Đánh giá cách trình bày, thể hiện bản vẽ.
 • Xem xét các tiêu chuẩn do thiết kế áp dụng trong quá trình tính toán.
 • Xem xét tính đầy đủ, phù hợp các bước tính toán trong thuyết minh tính toán.
 • Đánh giá tính chính xác của viếc áp dựng các công thức tính toán và kết quả các phép tính.
 • Đánh giá tính thống nhất giữa kết quả tính toán trong thuyết minh tính toán và giải pháp lựa chọn khi thể hiện bản vẽ thiết kế.
 • – Đánh giá mức độ an toàn chịu lực của công trình:
 • Tư vấn thẩm tra sẽ tiến hành tính toán lại các thông số do thiết tính toán và các thông số khác nếu thấy nghi ngờ.
 • Trên cơ sở kết quả tính toán độc lập, tư vấn thẩm tra đưa ra đánh giá về mức độ an toàn của các cấu kiện chịu lực cơ bản và của toàn bộ công trình.

Đánh giá về tính hợp lý, khả thi của các hệ thống kỹ thuật:

 • Đánh giá việc lựa chọn giải pháp, công nghệ của các hệ thống kỹ thuật.
 • Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kỹ thuật với các giải pháp thiết kế phần xây dựng và các phần liên quan khác.

II/ THẨM TRA GIÁ VÀ DỰ TOÁN

Theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005:

a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán;
b) Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định;
c) Xác định giá trị dự toán, tổng dự  toán  xây dựng công trình.

CÁC DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN