LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU: XÂY LẮP, MUA SẮM HÀNG HÓA, TUYỂN CHỌN TƯ VẤN

Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: xây lắp, mua sắm hàng hoá, tuyển chọn tư vấn;

CÁC DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN